Respondenten, methode en tijdlijn

Onderzoeksopzet

Respondenten

Alle respondenten van het onderzoek zijn werkzaam bij of werkzaam voor organisaties die IT-diensten of ‑producten afnemen bij IT-bedrijven die actief zijn in Nederland. 

Werving

De respondenten worden langs drie verschillende wegen geworven: 

  • IT-bedrijven maken bij Giarte kenbaar dat zij deel willen uitmaken van de IT Xperience Monitor en delen informatie over hun IT-contracten.
  • Medewerkers van uitbestedende organisaties uit de groep van in Nederland actieve top 500-ondernemingen worden door Giarte benaderd met het verzoek om deel te nemen aan de Monitor.
  • Medewerkers van uitbestedende organisaties benaderen Giarte met het verzoek om als respondent te mogen deelnemen aan het onderzoek. 

Criteria

Om deel te nemen aan het onderzoek moet aan een aantal criteria worden voldaan. Allereerst moeten respondenten nauw betrokken zijn bij het afnemen van IT-diensten en/​of ‑producten. Daarom bestaat de steekproef voornamelijk uit CEO’s, CIO’s, CTO’s, CPO’s, COO’s, CFO’s, CISO’s, outsourcing VP’s, IT-managers en vendor-managers. 

Giarte betrekt in het onderzoek alle fases van de dienstverlening die in de afgelopen twaalf maanden (peildatum maart 2022) tussen de klantorganisaties en hun dienstverleners hebben bestaan. Dus ook van migraties (looptijd vanaf drie maanden) tot aan contracten die in deze periode zijn beeïndigd (contracten die pas na 1 oktober 2021 zijn beëindigd, zijn nog meegenomen in het onderzoek). 

Giarte hanteert ook een minimale contractwaarde voor de verschillende typen dienstverleningen: 

  • Managed Services: minimaal 50.000 euro per jaar;
  • alle andere rollen: minimaal 20.000 euro per jaar. 

De informatie over de contracten wordt geleverd door zowel de IT-bedrijven als de klantorganisaties.

Methode

Bij het onderzoek worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden toegepast. Kwantitatieve gegevens worden verzameld via online onderzoek: respondenten worden met een persoonlijke e‑mail uitgenodigd om deel te nemen aan de studie door het invullen van een vragenlijst. De vragenlijst bevat per IT-bedrijf vragen en/​of stellingen over verschillende aspecten van de samenwerking gedurende de afgelopen twaalf maanden. De respondenten worden gevraagd om het IT-bedrijf en de samenwerking te evalueren. 

Na de dataverzameling worden de beoordelingen en de gegevens van de respondenten verwerkt, samengevoegd en geanonimiseerd: de gegevens zijn niet te herleiden tot (een individuele medewerker van) een specifieke klantorganisatie. Wanneer een IT-bedrijf door minimaal tien respondenten uit tien verschillende klantorganisaties en/​of contracten is geëvalueerd, worden deze evaluaties in de IT Xperience Monitor betrokken. De resultaten worden gepubliceerd in dit jaarboek in de vorm van scores en procentuele verhoudingen. 

Naast het presenteren van getallen en indexen is het ook belangrijk om het verhaal achter de cijfers te duiden. Daarom wordt voor een groot aantal IT-bedrijven aanvullend op het kwantitatieve onderzoek een representatieve steekproef onder de respondenten gehouden. Zij worden benaderd met het verzoek hun antwoorden op de vragenlijst toe te lichten met persoonlijke ervaringen, anekdotes en voorbeelden. Dit gebeurt door middel van individuele, semigestructureerde diepte-interviews waarin respondenten nader worden ondervraagd over hun ervaringen en opvattingen over de samenwerking met het IT-bedrijf/de IT-bedrijven. Op deze manier kan Giarte de respons van respondenten nader toetsen en krijgt Giarte een diepgaand beeld van de achterliggende motieven, wensen en behoeften van de respondenten. Deze interviews worden voornamelijk telefonisch of virtueel gehouden. Deelname aan het interview is vrijwillig en alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Informatie uit deze interviews komt dan ook niet terug in de resultaten van het jaarboek.

Inzichten en advies

Alleen van IT-bedrijven die bij Giarte te kennen hebben gegeven in de IT Xperience Monitor te willen worden meegenomen, worden de resultaten opgenomen in het jaarboek en op de website. Een deel van de resultaten wordt teruggekoppeld naar de markt. 

IT-bedrijven die meer willen weten over de resultaten kunnen bij Giarte verschillende rapportages en presentaties afnemen, al dan niet toegespitst op de eigen organisatie of de markt. 

Tijdlijn

Tussen maart en eind mei 2022 zijn de kwantitatieve gegevens verzameld en vanaf juli 2022 zijn de aanvullende interviews afgenomen. Hieronder is de tijdlijn weergegeven van het onderzoek en de bekendmaking van de resultaten.

Tijdlijn Giarte IT Xperience Monitor 2022

GI ITX 2022 grafiek HR 04 Cropped

Neem deel aan de ITX Monitor!

Heeft u vragen, wilt u deelnemen aan het onderzoek of eens vrijblijvend met Giarte sparren? Neem dan contact met ons op.